Trogarzo

คำถาม      Trogarzo เป็นยาอะไร มีข้อบ่งใช้ ขนาดการใช้ยาเท่าใดและมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง คำตอบTrogarzo (Ibalizumab-uiyk) เป็นยาต้านเชื้อไวรัส (Antiretrovirals)มีข้อบ่งใช้ ผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV ที่เคยใช้ยาต้าน HIV มาหลายขนานแล้ว (Heavily treatment-experienced) และยังรักษาไม่ได้ผล รวมถึงการดื้อต่อยาต้าน HIV(MDR HIV) (1) ขนาดยา  200 mg Intravenous (IV) โดยบริหารยาทุก 2 สัปดาห์ (2)ผลข้างเคียง ท้องเสีย (8%), เวียนศีรษะ (8%), คลื่นไส้ (5%) และผื่น(5%) อาการข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ ผื่นและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน (Immune reconstitution syndrome) (1,3) เอกสารอ้างอิง U.S. Food and Drug Administration. FDA approves new […]

elixer

27 August, 2019

การใช้ prednisolone ในผู้ป่วยที่เป็น TB meningitis

คำถาม การใช้ prednisolone(5) 12 tab q 12 hr ในผู้ป่วยที่เป็น TB meningitis มีความเหมาะสมหรือไม่ คำตอบ จากแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2556(1) ได้แนะนำให้ใช้ corticosteroid ในผู้ป่วยทุกราย โดยแนะนำ Prednisolone ขนาด 40-60 mg/day นาน 2-4 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 30 mg/day นาน 2 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 15 mg/day นาน 2 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 5 mg/day นาน 1-2 สัปดาห์(โดยเริ่มให้ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการรักษา)  ซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูล Uptodate(2) ที่ได้แนะนำยาในกลุ่ม corticosteroid สำหรับใช้รักษาอาการ TB meningitis ได้แก่  Prednisolone […]

elixer

26 August, 2019

ขนาดการใช้บัวบก ในการสมานแผล

คำถาม บัวบกสกัดชนิดแคปซูลต้องรับประทานปริมาณเท่าใด เพื่อใช้ในการสมานแผล คำตอบ บัวบก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Centella asiatica มีสารออกฤทธิ์สำคัญคือ asiaticoside (1) จากการศึกษาของ เภาเจริญ (2) พบว่าสารสกัดจากบัวบกมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานเมื่อใช้ติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป โดยขนาดการใช้ในการศึกษาคือ 300 mg ของสารสกัดบัวบก ดังนั้นการใช้บัวบกในการสมานแผล แนะนำให้รับประทานในขนาด 300 mg ของสารสกัดบัวบก วันละ 1 ครั้ง หรือแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง โดยรับประทานหลังอาหาร เอกสารอ้างอิง บัวบก [Internet]. [cited 2019 Aug 25]. Available from: http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/centella.html Paocharoen V. The efficacy and side effects of oral Centella asiatica extract for […]

elixer

25 August, 2019

ข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายา PAS

คำถาม PAS มีข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายาอย่างไร คำตอบ ข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายา PAS เป็นดังนี้ ข้อบ่งใช้PAS คือ Para-aminosalicylic acid หรือ Para-aminosalicylate sodium หรือ PAS-sodium มีข้อบ่งใช้ เป็นยาที่ในใช้การรักษาวัณโรคดื้อยา จัดอยู่ในกลุ่ม D3 add on agent ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรคชนิดรับประทานเพิ่มเติม ไม่ได้เป็นยาหลักในการรักษาวัณโรค เป็นยารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ชัดเจน เป็นกลุ่มที่องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้เลือกใช้เป็นยาหลักในการรักษา MDR-TB เนื่องจากประสิทธิภาพของยาไม่ชัดเจน จะพิจารณาใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้ยาในกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 4 ให้ได้ยาอย่างน้อย 4 ขนาน อย่างไรก็ดี การเลือกใช้ยา PAS ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ขนาดและวิธีการใช้– จากแนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย 2018 แนะนำขนาดยายาต่อวันของ PAS คือ 150-200 mg/kg สูงสุดไม่เกิน 12,000 mg แบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง หรือ […]

elixer

24 August, 2019

ใช้แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา สระผมทุกวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนจะเกิดอันตรายหรือไม่

คำถาม ผู้ป่วยใช้แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา (selenium sulphide 2.5% w/v) ใช้สระผมมาทุกวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนอยากทราบว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่ คำตอบ จากฐานข้อมูล Micromedex ระบุว่า แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา (selenium sulphide 2.5% w/v) มีข้อบ่งใช้หลักได้แก่ 1) การรักษารังแคหรือผิวหนังอักเสบ 2) บรรเทาอาการคันจากรังแค 3) รักษาเกลื้อน (TINEA VERSICOLOR) โดยวิธีการใช้ที่เหมาะสมคือ สระสองครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาสองสัปดาห์ หลังจากนั้นจะดูการตอบสนอง หากอาการดีขึ้นอาจเปลี่ยนเป็นใช้สัปดาห์ละครั้งหรือทุกสองสัปดาห์หรือทุกสามถึงสี่สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ซึ่งไม่ควรใช้มากกว่าที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากเอกสารกำกับยา หากใช้เป็นระยะเวลานานหรือถี่เกินไปสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้แก่ ผื่นบริเวณหนังศรีษะ เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ของหนังศีรษะ อาการแสบร้อน มีอาการผมร่วง เส้นผมเปลี่ยนสี หนังศรีษะและเส้นผมแห้ง เป็นต้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานถึงอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา เป็นระยะเวลานาน โดยมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งทำการทา selenium sulphide 2.5% w/v lotion ให้กับหนูเป็นระยะเวลา 88 สัปดาห์ โดยพบว่าไม่ได้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อผิวหนังที่รุนแรงแบบ carcinogenic […]

elixer

23 August, 2019

คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2562

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จึงจะสามารถเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้   1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม15. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข)17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)   ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 025901877 / 025902439  ที่มา – สภาเภสัชกรรม

elixer

22 August, 2019
1 4 5 6 7 8 206