Skip to toolbar

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

onlinecpeเนื่องจากข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 (1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรา 7 (2) ทำให้เภสัชกรทุกคนในประเทศไทย ที่ต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmacectical Education; CPE) ตามข้อบังคับนี้ เพื่อไม่ให้ใบอนุญาตฯ ถูกพักใช้ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตฯก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558) หรือเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตฯตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป)

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) สำหรับการคงสภาพหรือต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ต้องเก็บคือ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตต่อรอบระยะเวลา 5 ปี และต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (ส่วนเกินของรอบถูกตัดทิ้ง เก็บสะสมไม่ได้) โดยพิเศษเฉพาะรอบแรกนี้ สำหรับผู้ที่ได้ใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 จะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20 หน่วยกิต ทำให้เหลือหน่วยที่ต้องเก็บในรอบนี้อีก 80 หน่วยกิต โดยสามารถศึกษาเกณฑ์โดยระเอียดได้จากเอกสารอ้างอิง 1 หรือแผนภาพเกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาม ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) สามารถได้มาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาด้วยตนเอง
 2. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 3. การเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ
 4. การเป็นผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 5. การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและได้รับรางวัลดีเด่นหรือได้รับการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ
 6. การจัดทำผลงานวิชาการหรืองานวิจัยหรือได้รับรางวัลในการประกวดผลงานทางวิชาการ
 7. การจัดทำผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่
 8. รูปแบบอื่นๆ ตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด

โดยการจะได้มาซึ่ง 20 หน่วยกิตต่อปีนั้นต้องทำกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนศึกษาได้จากแผนภาพ HOW TO GET 20 CPE

ขั้นตอนการขอรับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (ขั้นตอนการสมัครเก็บข้อมูล cpe)

– เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้ว ให้เข้าสู่ระบบได้ที่ http://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?subpage=login

อายุของบทความสำหรับการเก็บ CPE
สภาเภสัชกรรมกำหนดให้บทความการศึกษาต่อเนื่องทุกเรื่องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (ทุกบทความหมดอายุสิ้นธันวาคมในแต่ละปี)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เปิดให้บริการ ตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง และค้นหาการประชุมวิชาการที่ให้ CPE

การสมัครเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสำนักบริหารการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
หน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สามารถสมัครเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสำนักบริหารการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ได้เอง

รวมคำถาม – คำตอบ จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) สำหรับผู้ไม่สะดวกในการเดินทางไปประชุม

 1. สารคลังข้อมูลยา โดย หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกปีละ 4 ฉบับ CPE 3.5 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 200 บาท/ปี ส่งคำตอบผ่านระบบ Online | สมัครสมาชิก หมายเหตุสำหรับสมาชิกเก่า: เนื่องจากระบบจัดการด้านการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมเพิ่งแล้วเสร็จ ทำให้ CPE ในสารคลังข้อมูลยา ฉบับที่ 63 (ม.ค.-มี.ค. 58) ไม่สามารถนำมานับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องย้อนหลังได้
 2. บทความการศึกษาต่อเนื่อง โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล CPE อย่างน้อย 10 หน่วยกิต/ปี ค่าสมาชิก 1000 บาท ตลอดชีพ ส่งคำตอบผ่านระบบ Online | สมัครสมาชิกออนไลน์
 3. การบรรยาย/อภิปราย ผ่านระบบ webcast โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล CPE อย่างน้อย 20 หน่วยกิต/ปี ค่าธรรมเนียมปีแรก 200 บาท (ต้องเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลก่อน) เปิดตัวเดือนพฤษภาคม 2559
 4. นิตยสารวงการยา โดยบริษัท สรรพสาร จำกัด ออกปีละ 12 ฉบับ CPE 1 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 620 บาท/ 1 ปี ส่งคำตอบทางไปรษณีย์ | สมัครสมาชิกออนไลน์ | ใบสมัคร
 5. CPE ONLINE โดยบริษัท สรรพสาร จำกัด ออกปีละ 12 ฉบับ CPE 1 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 350 บาท/ 1 ปี ส่งคำตอบทางอีเมล, เฟซบุ้ค, แฟกซ์ | สมัครสมาชิกออนไลน์
 6. ฟาร์มาไทม์ โดยบริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด ออกปีละ 12 ฉบับ CPE 1 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 600 บาท/ปี ส่งคำตอบทางไปรษณีย์ | สมัครสมาชิก
 7. วารสารเภสัชกรรมชุมชน โดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออกปีละ 6 ฉบับ CPE 2 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 2,000 บาท ตลอดชีพ ส่งคำตอบทางไปรษณีย์ | สมัครสมาชิก หมายเหตุ: เภสัชกรทุกสาขาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ถึงแม้จะไม่มีใบอนุญาตขายยา
 8. วารสารยาน่ารู้ โดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกปีละ 4 ฉบับ CPE – หน่วยกิต/ฉบับ (ยังไม่ทราบ) ค่าสมาชิก 1,100 บาท ตลอดชีพ | สมัครสมาชิก
 9. จุลสารข้อมูลสมุนไพร โดยสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกปีละ 4 ฉบับ CPE 2 – 2.5 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 150 บาท/ปี ส่งคำตอบผ่านระบบ Online | สมัครสมาชิก
 10. หน่วยการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ CPE ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต/ปี ค่าสมาชิก 550 บาท (ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / 880 บาท (บุคคลทั่วไป) ตลอดชีพ  ส่งคำตอบผ่านระบบออนไลน์ | สมัครสมาชิก
 11. บทความวิชาการ โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

เอกสารอ้างอิง

 1. ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 139 ง วันที่ 19 มิถุนายน 2558 หน้า 18.
 2. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรา 7
 3. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) โดย คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความอื่นๆ

 1. เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่
 2. โครงสร้างเงินเดือนเภสัชกรโรงพยาบาล

แนะนำอ่านเพิ่มเติม การศึกษาต่อเนื่องสภาเภสัชกรรม โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

หมายเหตุ ผู้เขียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาเภสัชกรรมเหมือนกับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่เข้ามาอ่านบทความนี้ ไม่ได้เป็นทีมงานของสภาฯ หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับกรรมการสภาฯ ชุดปัจจุบัน จึงไม่สามารถตอบบางคำถามให้ได้ แต่จะพยายามรวมรวมความเห็น ส่งต่อกรรมการสภาฯ ให้นะครับ

Facebook Comments

Comments

 1. อยู่ต่างประเทศและไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชแล้ว พออยากจะสมัครสมาชิกก็มีให้กรอกสถานที่ทำงาน ทำยังไงดีคะ

 2. มีแต่เก็บเงิน ที่ฟรีก็มีหน่วยนิดเดียว รู้สึกเหมือนหากิน ไม่ทราบว่าวงการแพทย์ทำอย่างไร

  1. ของแพทย์ยังไม่ประกาศใช้พรบต่ออายุใบอนุญาตครับ แต่คิดว่าคงมาในแนวทางเดียวกันครับ

 3. ไม่ควรเก็บเงินครับเพราะจะถูกมองว่าแสวงหาผลประโยชน์

 4. เภสัชสภา ต้นเรื่อง ควรออกบทความวิชาการ อย่างน้อย ปีละ 20 cpe แต่ควรจะมากกว่านั้นเพราะเภสัชกรมีหลายสาขา
  เพื่อเป็นการเปิดช่อง ให้เภสัชกร ทัี่เป็นสมาชิกเภสัชสภาได้มีทางเลือกเก็บ cpe ขั้นต่ำ ผมเองก็ติดตามอ่านตามทำไปเรื่อยๆ
  ของปีที่2 ได้เกือบครบแล้วครับ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงของเภสัชกรไทยครับ ตอนนี้เริ่มสนุกกับการอ่านบทความเพื่ออัพเดท-ทบทวน
  ความรู้ ได้ความรู้สึกของการเป็น นศภ.กลับมาอีกครั้ง ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเภสัชกร ที่ยังไม่เริ่มเก็บ และหน่วยงานของเภสัชสภา
  ที่เป้าประสงค์ดีแล้ว ขอให้ปรับไปสู่การปฎิบัติได้จริง ครับ หากสภาไม่สะดวกจัดทำบทความเอง อาจเจรจากับเจ้าของบทความ
  ให้เปิดช่องให้สมาชิกของเภสัชสภาเข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้กันครับ นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งของคำตอบ ที่สมาชิกถามว่า
  “สภาเก็บค่าต่อใบประกอบโรคศิลปะ ไปทำอะไรครับ” โปรดพิจารณาส่วนที่พอจะเป็นประโยชน์ไปใช้นะครับ
  ขอขอบคุณแทนพี่น้องเภสัชกร ภก เผด็จ บริสุทธิ์ ภ.05983

 5. การถูกพักใบอนุญาตน่าจะใช้กับคนที่ทำผิดจรรยาบรรณรุนแรงทำสิ่งผิดกฏหมาย มาใช้กับCPE โทษหนักไป เราแค่ไม่ได้เรียนต่อ ผิดตรงไหน มาบังคับเรา

 6. ทำไมต้องสอบด้วย น่าจะยกเว้นคนแก่ ทุกวันนี้ขายแต่ยาแก้ปวดกับยาสีฟัน จะต้องรู้อะไรเยอะแยะ

 7. บทความอ่านเข้าใจง่ายค่ะ ข้อสอบไม่ยากทำได้แน่นอน วันเดียวเคยอ่านได้ 4 บทความ ไ้ด้มา 11.5 หน่วยค่ะ จบเภสัชมา 26 ปีกว่า ตอนนี้อยู่ร้ายยา ก็ได้โอกาส upate ความรู้ใหม่. ฟรีค่ะ เข้าไปที่สภาเภสัชกรรม CPE มีบทความให้เลือกเยอะมากค่ะ

Leave a Reply