ขนาดการใช้ Lugol’s Solution

คำถาม 

  ขนาด Lugol’s Solution ในผู้ใหญ่และเด็ก เป็นเท่าไหร่ โดย Formulation ที่โรงพยาบาลใช้เป็น Iodine 130 mg/mL

คำตอบ            

Lugol’s solution ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย Iodine 50 mg/mL และ KI 100 mg/mL โดย Formulation จะมี Iodine 130 mg/mL
ขนาดยาในเด็ก
     – Thyroidectomy, preoperative preparation: 3 – 5 drops (0.1 – 0.3 mL)/dose วันละ 3 ครั้ง ให้เป็นเวลา 10 วัน ก่อนการผ่าตัด
     – Thyrotoxic crisis: 4 – 8 drops/dose วันละ 3 ครั้ง เริ่มต้นการรักษาก่อนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงให้ขนาดยาเริ่มต้นของทั้ง Propylthiouracil หรือ Methimazole

ขนาดยาในผู้ใหญ่
          – Thyroidectomy, preoperative preparation: 5 – 7 drops (0.25 – 0.35 mL)/dose วันละ 3 ครั้ง ให้เป็นเวลา 10 วัน ก่อนการผ่าตัด ถ้าไม่ใช่ Euthyroid ก่อนการผ่าตัดพิจารณาให้ Beta-blockade พร้อมกัน (เช่น Propranolol) ในช่วงก่อนการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงของ Thyroid storm
      – Thyrotoxic crisis: 4 – 8 drops/dose ทุก 6 – 8 ชั่วโมง เริ่มให้ยา ≥1 ชั่วโมง จากนั้นจึงให้ขนาดยาเริ่มต้นของทั้ง Propylthiouracil หรือ Methimazole


เอกสารอ้างอิง

  1.    Up to date, (electronic version). Potassium iodide and iodine (Lugol solution): Pediatric drug information. Available at:      https://www.uptodate.com/contents/potassium-iodide-and-iodine-lugol-solution-pediatric-drug-information?search=lugol%20solution&source=search _ result&selectedTitle=2~48&usage_type=default&display_rank=2 (Accessed on March 5,2018).
Facebook Comments

Leave a Reply