QOTD

“การเถียงชนะผู้ป่วยคือความพ่ายแพ้ขององค์กร”

 นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เรื่องเล่าจาก รพ. แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments