elixer

หนังสือ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ : เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา

ครบทุกเรื่องราวในการรับมือกับแมงกระพรุนพิษ (คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือ)

หนังสือ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ : เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา

การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาล

การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
A Knowledge Management in Drug Information Service at Hospitals In Ubon Rathathani
ศิศิรา ดอนสมัคร, สมชาย สุริยะไกร
Sisira Donsamak, Somchai Suriyakai
Isan Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 8 Number 3 September-December 2012

ลักษณะบริการเภสัชสนเทศในประเทศไทย

ธีราพร ชนะกิจ, ฎายิน กุมภลำ, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, ยุทธศิลป์ สวัสดิ์วงค์ชัย, นิตยา รักษาวงค์

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal – วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol 4, No 4 (2009)

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร