สภาเภสัชกรรม

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562 – 2564)

เปิดให้ลงคะแนนวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 นับคะแนนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

บรรยากาศตอนนับคะแนน ที่มา – สภาเภสัชกรรม

รายชื่อเภสัชกรที่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต


สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบค้นหารายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โดยค้นจาก ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน หรือเลขที่ใบอนุญาต

ในกรณีที่พบการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการกระทำผิด
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน กรอกรายละเอียดการร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ และพฤติกรรมที่ผู้ร้องเรียนคิดว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกระทำผิด หรืออาจกระทำผิด

ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หรือส่งมาที่ 📢📢เครือข่ายเภสัชกรพิทักษ์สิทธิ์📢📢

(ในส่วนรายละเอียดผู้ร้องเรียน สภาเภสัชกรรมจะเก็บเป็นความลับ ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘)

ที่มา: http://www.pharmacycouncil.org/