สภาเภสัชกรรม

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562 – 2564)

เปิดให้ลงคะแนนวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 นับคะแนนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

บรรยากาศตอนนับคะแนน ที่มา – สภาเภสัชกรรม

Posted by elixer in cool, 0 comments

รายชื่อเภสัชกรที่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อสังเกต: รายชื่อที่เอาขึ้นเว็บไซต์ จะมีแต่คนที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต 1 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ: เหตุผลที่ถูกพักใช้หรือถอนใบอนุญาตดูได้จากไฟล์คำสั่งที่หน้าเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม
ที่มา: http://www.pharmacycouncil.org/

Posted by elixer in cool, 0 comments