The Essential Motivation Handbook

The Essential Motivation Handbook was created to address those every day motivation, productivity and self-improvement issues that seem to plague so many of us.

ใครที่อยากได้แรงกระตุ้นในการทำสิ่งต่างๆ แนะนำให้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกัน

14.95 USD (ประมาณ 500 บาท) [Purchase PDF file]

หรือถ้าอยากประหยัดสามารถเข้าไปอ่านจากเว็บไซต์ของผู้เขียนหนังสือได้ผ่านลิงค์ที่ผมรวบรวมมาไว้ให้ด้านล่างครับ

Here’s the Table of Contents:

Facebook Comments