Health Information Exchange Interoperable Standard and HL7

บรรยายโดย รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ และ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล

  • HL 7 เป็นมาตรฐานของชุดข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาลที่ใช้กันในระดับนานาชาติ
  • HL7 ออกมาเพื่อช่วยเรื่อง interoperatability เพราะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ ต้องมีการสื่อสารกับผู้อื่น
  • Stake holder ควรออกมาตกลงเรื่องนี้ว่าจะใช้มาตรฐานใด ซึ่งในไทยตอนนี้ได้มีนักวิชาการจาก Nectec เข้ามาช่วยเรื่องนี้แล้ว โดยช่วยเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูล และการเข้ารหัสเข้อมูล
  • มาตรฐานของไทยจะเป็นการผนวกรวมหลายมาตรฐานของนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ได้ใช้เพียงแค่ HL7 ตัวเดียว
  • ตอนนี้กำลังมีการ implement กับสองโปรแกรมในสองจังหวัดคือ นนทบุรีกับร้อยเอ็ด โดยสร้าง data conversion tool มาช่วยแปลงข้อมูลเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ตอนนี้มีการรวมกลุ่มกันทำ OpenEHR ที่เป็นการ Open Source กระบวนการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อสร้าง Dream Ecosystem สำหรับการให้บริการทางการแพทย์

session นี้แสดงให้เห็นว่าการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานช่วยให้งานที่ยากๆ ง่ายขึ้น และดำเนินการได้ไวขึ้น แต่เรากลับไม่ค่อยเห็นการร่วมมือกันแบบนี้ได้บ่อยนัก เพราะมักจะเกิดเหตุการณ์เกี่ยงกันทำงาน แต่แย่งกันเอาหน้า

Facebook Comments