การร่วมพัฒนา HIS แบบ Open Source

โปรแกรมระบบโรงพยาบาลมีความจำเป็นต่อการดำเนินการของโรงพยาบาลในยุคปัจจุบัน เพราะช่วยให้การจัดการข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้การคิดคำนวณ ค่าใช้จ่าย การทำสถิติต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น

การได้โปรแกรมระบบโรงพยาบาลมาใช้ เกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ ได้จากการพัฒนาโปรแกรมเอง หรือ การซื้อโปรแกรมมาใช้ ซึ่งโดยปกติ ระบบโรงพยาบาลมักจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5-6 ปี ก็จะล้าสมัย ไม่ตอบสนองความต้องการใหม่ ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย ฯลฯ ทำให้โรงพยาบาลต่างๆต้องจัดหาโปรแกรมใหม่ทุกๆ 5-6 ปี ซึ่งราคาของโปรแกรมระบบโรงพยาบาลในปัจจุบัน จะอยู่ที่ 25-75 ล้านบาท จากเดิมเมื่อ 5 ปี ก่อน ราคาอยู่ในช่วง 12-30 ล้านบาท และคาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้า ราคาอาจขยับขึ้นไปเป็น 50-150 ล้านบาท

การขยับของราคาโปรแกรมระบบโรงพยาบาลซึ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางเลือกการพัฒนาโปรแกรมใช้เอง กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน ภาษาที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่ง่ายขึ้น และแนวทางทฤษฎี Object Oriented (ซึ่งทำให้สามารถนำโปรแกรมย่อยมาต่อๆกันกลายเป็นโปรแกรมใหม่ได้โดยง่าย) รวมทั้งเครื่องมือการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ทำให้การพัฒนาโปรแกรมใช้เองเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไป และน่าจะใช้เงินน้อยกว่าการซื้อโปรแกรม นอกจากนั้นการพัฒนาโปรแกรมเองทำให้เกิด ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ดูแลรักษาโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่องระยะยาวได้ โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลจึงน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สรุปแล้วเป็นการร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (HIS) เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย Open Source ทุกขั้นตอน ถ้าใครอยากช่วยเหลือติชม หรือแนะนำอะไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทีมพัฒนาได้ครับ (ล่าสุดยังเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดไม่ได้ครับ)

Facebook Comments