การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (Poster Presentation)

การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

นำเสนอ ณ การประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา ประจำปี 2554 เรื่อง โลกเปลี่ยนแปลง…ความเสี่ยงเปลี่ยนไป (Global Changes … Risks Change) โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2554

Facebook Comments