Pharmacist job

งานของเภสัชกรจริงๆ แล้วมีวัตถุประสงค์อยู่แค่ 4 อย่าง

  1. ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  2. ทำให้คนไข้ได้รับผลเสียจากยาน้อยที่สุด
  3. ทำให้การรักษามีความคุ้มค่ามากที่สุด
  4. และทำให้การรักษาเข้ากับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยมากที่สุด

ไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนของงาน ไม่ว่าจะคลัง จัดซื้อ ผลิต วิชาการ บริการ บริบาล ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับ 1 ใน 4 วัตถุประสงค์นี้

Facebook Comments