Boss log #4

  • การประชุมชี้แจงงานวิจัยของอย.ผ่านไปได้ด้วยดี คาดว่าไม่เกินสิ้นปีงบประมาณคงปิดโครงการ
  • ผลงานเลื่อนตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยรอผอ.เซ็นต์ ก่อนส่งให้กรรมการจังหวัดตรวจ
  • งานวิจัยส่งประกวดกลางปีคิดหัวข้อได้แล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่ม literature review เลย
  • เป้าหมายหลักเดือนนี้คือ ทำให้งานเภสัชสนเทศเป็นรูปเป็นร่างให้ได้ ให้คุ้มกับที่ไปอบรมมา 5 วัน
  • เดือนนี้ฝึกทั้งน้องเภสัชใหม่ น้องเภสัชฝึกงาน คาดว่าสิ้นเดือนน่าจะลงตัวแล้ว
  • ระบบยามีงานเข้ามากมาย เพราะต้องเตรียมตัวรับประเมิน HA
Facebook Comments