Boss log #11

  • โครงการปีงบประมาณใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • มีผลงานที่ส่งตีพิมพ์ถูกส่งกลับมาให้แก้แบบเร่งด่วน แต่สุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดี (แก้ไป  5 ครั้งภายใน 4 วัน)
  • หวังว่าปีหน้าจะยังมีแรงเหลือในการทำงานในตำแหน่งนี้
Facebook Comments