วิธีแก้ Warning: Server failed to set locale to ‘th_TH.utf-8’ ในระบบจองห้องประชุมออนไลน์ MRBS

วันนี้หลังจากติตดั้งระบบจองห้องประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม MRBS ก็พบว่าพอเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมาพบกับ error ที่มุมซ้ายบนดังนี้

Warning: Server failed to set locale to ‘th_TH.utf-8’

ลองค้นดูก็พบการรายงานปัญหาที่ที่ bug report ของโปรแกรม ซึ่งบอกว่าเกิดจาก server ที่ติดตั้งไม่มี locale ของภาษาที่เราใช้ซึ่งในที่นี้คือ th_TH.utf-8 โดยเราสามารถตรวจสอบได้โดยใส่คำสั่ง

$ locale -a ซึ่งจะพบว่ามันไม่มี locale ที่เราต้องการ

แก้ได้โดยการใส่คำสั่งนี้

$ sudo locale-gen th_TH.UTF-8

เท่านี้ก็แก้ปัญหานี้ได้เรียบร้อยแล้ว

Facebook Comments