การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

onlinecpeเนื่องจากข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 (1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรา 7 (2) ทำให้เภสัชกรทุกคนในประเทศไทย ที่ต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmacectical Education; CPE) ตามข้อบังคับนี้ เพื่อไม่ให้ใบอนุญาตฯ ถูกพักใช้ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตฯก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558) หรือเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตฯตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป)

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) สำหรับการคงสภาพหรือต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ต้องเก็บคือ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตต่อรอบระยะเวลา 5 ปี และต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (ส่วนเกินของรอบถูกตัดทิ้ง เก็บสะสมไม่ได้) โดยพิเศษเฉพาะรอบแรกนี้ สำหรับผู้ที่ได้ใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 จะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20 หน่วยกิต ทำให้เหลือหน่วยที่ต้องเก็บในรอบนี้อีก 80 หน่วยกิต โดยสามารถศึกษาเกณฑ์โดยระเอียดได้จากเอกสารอ้างอิง 1 หรือแผนภาพเกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาม ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) สามารถได้มาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาด้วยตนเอง
 2. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 3. การเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ
 4. การเป็นผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 5. การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและได้รับรางวัลดีเด่นหรือได้รับการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ
 6. การจัดทำผลงานวิชาการหรืองานวิจัยหรือได้รับรางวัลในการประกวดผลงานทางวิชาการ
 7. การจัดทำผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่
 8. รูปแบบอื่นๆ ตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด

โดยการจะได้มาซึ่ง 20 หน่วยกิตต่อปีนั้นต้องทำกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนศึกษาได้จากแผนภาพ HOW TO GET 20 CPE

ขั้นตอนการขอรับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (ขั้นตอนการสมัครเก็บข้อมูล cpe)

– เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้ว ให้เข้าสู่ระบบได้ที่ http://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?subpage=login

อายุของบทความสำหรับการเก็บ CPE
สภาเภสัชกรรมกำหนดให้บทความการศึกษาต่อเนื่องทุกเรื่องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (ทุกบทความหมดอายุสิ้นธันวาคมในแต่ละปี)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เปิดให้บริการ ตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง และค้นหาการประชุมวิชาการที่ให้ CPE

การสมัครเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสำนักบริหารการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
หน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สามารถสมัครเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสำนักบริหารการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ได้เอง

รวมคำถาม – คำตอบ จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) สำหรับผู้ไม่สะดวกในการเดินทางไปประชุม

 1. สารคลังข้อมูลยา โดย หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกปีละ 4 ฉบับ CPE 3.5 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 200 บาท/ปี ส่งคำตอบผ่านระบบ Online | สมัครสมาชิก หมายเหตุสำหรับสมาชิกเก่า: เนื่องจากระบบจัดการด้านการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมเพิ่งแล้วเสร็จ ทำให้ CPE ในสารคลังข้อมูลยา ฉบับที่ 63 (ม.ค.-มี.ค. 58) ไม่สามารถนำมานับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องย้อนหลังได้
 2. บทความการศึกษาต่อเนื่อง โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล CPE อย่างน้อย 10 หน่วยกิต/ปี ค่าสมาชิก 1000 บาท ตลอดชีพ ส่งคำตอบผ่านระบบ Online | สมัครสมาชิกออนไลน์
 3. การบรรยาย/อภิปราย ผ่านระบบ webcast โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล CPE อย่างน้อย 20 หน่วยกิต/ปี ค่าธรรมเนียมปีแรก 200 บาท (ต้องเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลก่อน) เปิดตัวเดือนพฤษภาคม 2559
 4. นิตยสารวงการยา โดยบริษัท สรรพสาร จำกัด ออกปีละ 12 ฉบับ CPE 1 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 620 บาท/ 1 ปี ส่งคำตอบทางไปรษณีย์ | สมัครสมาชิกออนไลน์ | ใบสมัคร
 5. CPE ONLINE โดยบริษัท สรรพสาร จำกัด ออกปีละ 12 ฉบับ CPE 1 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 350 บาท/ 1 ปี ส่งคำตอบทางอีเมล, เฟซบุ้ค, แฟกซ์ | สมัครสมาชิกออนไลน์
 6. ฟาร์มาไทม์ โดยบริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด ออกปีละ 12 ฉบับ CPE 1 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 600 บาท/ปี ส่งคำตอบทางไปรษณีย์ | สมัครสมาชิก
 7. วารสารเภสัชกรรมชุมชน โดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ออกปีละ 6 ฉบับ CPE 2 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 2,000 บาท ตลอดชีพ ส่งคำตอบทางไปรษณีย์ | สมัครสมาชิก หมายเหตุ: เภสัชกรทุกสาขาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ถึงแม้จะไม่มีใบอนุญาตขายยา
 8. วารสารยาน่ารู้ โดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกปีละ 4 ฉบับ CPE – หน่วยกิต/ฉบับ (ยังไม่ทราบ) ค่าสมาชิก 1,100 บาท ตลอดชีพ | สมัครสมาชิก
 9. จุลสารข้อมูลสมุนไพร โดยสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกปีละ 4 ฉบับ CPE 2 – 2.5 หน่วยกิต/ฉบับ ค่าสมาชิก 150 บาท/ปี ส่งคำตอบผ่านระบบ Online | สมัครสมาชิก
 10. หน่วยการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ CPE ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต/ปี ค่าสมาชิก 550 บาท (ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / 880 บาท (บุคคลทั่วไป) ตลอดชีพ  ส่งคำตอบผ่านระบบออนไลน์ | สมัครสมาชิก
 11. บทความวิชาการ โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

เอกสารอ้างอิง

 1. ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 139 ง วันที่ 19 มิถุนายน 2558 หน้า 18.
 2. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรา 7
 3. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) โดย คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความอื่นๆ

 1. เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่
 2. โครงสร้างเงินเดือนเภสัชกรโรงพยาบาล

แนะนำอ่านเพิ่มเติม การศึกษาต่อเนื่องสภาเภสัชกรรม โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

หมายเหตุ ผู้เขียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาเภสัชกรรมเหมือนกับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่เข้ามาอ่านบทความนี้ ไม่ได้เป็นทีมงานของสภาฯ หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับกรรมการสภาฯ ชุดปัจจุบัน จึงไม่สามารถตอบบางคำถามให้ได้ แต่จะพยายามรวมรวมความเห็น ส่งต่อกรรมการสภาฯ ให้นะครับ

Facebook Comments