คะแนน Admissions 59 คณะเภสัชศาสตร์

คะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 59

มหาวิทยาลัย/สาขาคะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม2155219781
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ1978119781
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์2153119539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม2039518995.5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น20358.8418979
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม1994118969.34
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2025618907.5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ1949018838
มหาวิทยาลัยศิลปากร1997318820.4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2007218752.5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม1966718684
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม19277.518667.84
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม20007.8418641.1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1960418453
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม1887918313.8
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์19525.118222
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1875117850.84
มหาวิทยาลัยพายัพ1811217392
มหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม1853416957
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย18069.416729

จะเห็นว่าจุฬาลงกรณ์ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองสาขา และตามด้วยมหิดลเหมือนปีก่อน

Facebook Comments