ขนาดการใช้ Magnesium เพื่อแก้ภาวะ hypomagnesemia

คำถาม

ต้องการทราบ Magnesium dose for hypomagnesemia

คำตอบ

ถ้า serum Mg < 1 mg/dl ถือว่าเป็น severe hypomagnesemia ต้องให้ MgSo4 IV เพื่อให้ serum Mg กลับมาสูงกว่า 1 โดยขนาดที่ให้ทั่วไปคือ 4 – 8 g/day (dilute with D5W 100 ml) continue 3 – 5 day

50%MgSo4 2 ml = MgSo4 1  g = Elemental Mg 100 mg = 8.12 mEq

และตามด้วย Mg chelate 6  tab/day แบ่งให้วันละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ Mg ประมาณ 40 mEq

Mg chelate 1 tab = Elemental Mg 100 Mg = 8.12 mEq

ถ้า serum Mg = 1 –  1.7 ถือว่าเป็น mild hypomagnesemia ต้องให้ Mg chelate 3 tab/day แบ่งให้วันละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ Mg ประมาณ 20 mEqหมายเหตุ 

  • Lexative dose ของ Mg คือ 80 – 160 mEq/day แต่ที่ขนาด > 40 mEq จะเริ่มมีฤทธิ์เป็นยาระบายแล้ว
  • ขนาดดังกล่าวเป็นขนาดเริ่มต้น สามารถเพิ่มให้ได้ตามการดูดซึมที่แตกต่างกันในแต่ละคน ถ้าไตไม่ได้ผิดปกติ ระดับ serum Mg จะเป็นตัว trigger ให้มีการขับ Mg ส่วนเกินออกได้

เอกสารอ้างอิง :

  1. http://emedicine.medscape.com/article/2038394-treatment#d10
  2. http://www.mmh.org.tw/taitam/kid_int/Blog/Entries/2009/12/14_Dec_2009_Schedule_files/Clinical%20Consequences%20and%20Management%20of%20Hypomagnesemia.pdf
  3. http://www.globalrph.com/magnesium_supplements.htm

หัวข้อสืบค้น (keywords): magnesium, dosage, hypomagnesemia

Facebook Comments