การให้ Keppra® (Levetiracetam) ทาง NG tube

คำถาม

     Keppra® (Levetiracetam) สามารถบดเพื่อให้ทาง NG tube ได้หรือไม่ และถ้าจะให้ยาทาง NG tube ต้องทำอย่างไร

คำตอบ

        Keppra® (Levetiracetam) เป็นยาที่อยู่ในรูป Film-coated tablets มีลักษณะเป็นยาเม็ดเคลือบแบบฟิล์ม โดยวัตถุประสงค์ในการทำยาเม็ดเคลือบได้แก่ เคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้ยาชื้น เพื่อกลบรสของยา หรือเพื่อให้เม็ดยาไปแตกตัวในลำใส้เล็ก ซึ่งหากเราหักแบ่งครึ่งยาเม็ดเคลือบ จะทำให้เกิดบริเวณที่เม็ดยาไม่ถูกเคลือบ ไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก จนส่งผลเสียต่อตัวยา ทั้งในด้านคุณสมบัติทางกายภาพ หรือการออกฤทธิ์ของยา
ดังนั้นจึงไม่ควรบด เคี้ยว หักแบ่ง หรือทำให้เม็ดยาแตก (1,2) แต่เนื่องจากยา Keppra® ทำเป็นยาเม็ดเคลือบแบบฟิล์มเพื่อกลบรสของยา ซึ่งรสของยาไม่มีผลในการบริหารยาผ่านทาง NG tube จึงทำให้ยาเม็ด Keppra® สามารถปลดปล่อยได้ทันที โดยการให้ยาอาจจะบดหรือโรยบนอาหารปกติ หรืออาหารสำหรับให้ทางสายอาหารได้ โดย Keppra® ละลายน้ำได้ 1.04 g/mL ที่อุณหภูมิห้อง
แต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของ Suspension ซึ่ง Suspension นี้ควรให้ออกฤทธิ์ได้ทันที โดยที่ยาเม็ดขนาด 500 mg ละลายในน้ำ 10 mL เขย่าเป็นเวลา 5 นาที รูปแบบที่ได้จะมีลักษณะคล้ายนม  จากนั้นจึงบริหารยาผ่านทาง NG tubeได้และอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา(2)
       ดังนั้น ตามแแนวทางการบริหารยาผ่านทางสายยางให้อาหาร ยาเม็ด Keppra® (Levetiracetam) ที่อยู่ในรูป Film-coated tablets ที่มีวัตถุประสงค์ในการกลบรสของยา สามารถนำมาบดเพื่อให้ผ่านสายอาหารได้ เนื่องจากรสของยาไม่มีผลในการบริหารยาผ่านทาง NG tube วิธีการคือ นำยามาบดด้วยโกร่งให้เป็นผง จากนั้นนำไปละลายน้ำ 30 – 50 mL และให้ทางสายอาหาร โดย Flush สายยางด้วยน้ำอย่างน้อย 15 – 30 mL ก่อนและหลังให้ยา

เอกสารอ้างอิง :

  1. เรวดี ธรรมอุปกรณ์.ใช้ยา-ต้องรู้.กรุงเทพมหานคร:คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543. 1 – 20
  2. White R, Bradnam V. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes. pharmaceutical press; 2015 Mar 11.
  3. จันทิมา โยธาพิทักษ์.เมื่อต้องบริหารยาผ่านทางสายยางให้อาหาร[อินเทอร์เน็ต].สรุาษฎร์ธานี:ศูนย์บริการ  ข้อมูลข่าวสารด้านยา โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี.[เข้าถึงเมื่อ 26 ก.พ. 2561].เข้าถึงได้จาก: www.med.cmu.ac.th/hospital/ha/quality/drugfeeding.pdf

หัวข้อสืบค้น(keywords):  Keppra, Levetiracetam, NG tube

Facebook Comments