Maximum dose ของ ERIG

คำถาม

maximum dose ของ ERIG คือเท่าใด

คำตอบ

แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559)(1) ได้ระบุว่าการให้ ERIG (highly purified equine rabies immunoglobulin) ควรฉีดเร็วที่สุดในวันแรกพร้อมกับการให้วัคซีนแต่ไม่ควรให้หลังวันที่ 7 ของการได้รับวัคซีน (เพราะจะมีผลในการกดภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการให้วัคซีน)
โดยแนะนำให้ฉีด ERIG บริเวณที่แผลทุกแผลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งขนาดที่แนะนำของ ERIG เท่ากับ 40 IU/kg โดยก่อนฉีดแพทย์อาจพิจารณาทำ intradermal skin test ก่อน แต่ไม่มีการระบุถึงขนาดยาสูงสุดที่สามารถใช้ได้  จึงได้ค้นหาจากแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559) และพบว่า ERIG ไม่มีขนาดยาสูงสุดจึงแนะนำให้คิดตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ERIG 40 IU/kg แต่ไม่ควรฉีดเกินกว่าที่แนะนำเนื่องจาก ERIG จะไปขัดขวางการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน (2,3)

เอกสารอ้างอิง :

  1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย. แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559). ประเทศไทย: สภากาชาดไทย; 2559.
  2. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2559. ประเทศไทย: กลุ่มพัฒนาวิชาการสำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2559.
  3. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2557. ประเทศไทย: กลุ่มพัฒนาวิชาการสำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2557.

หัวข้อสืบค้น(keywords): ERIG, maximum dose

Facebook Comments