การลดขนาดอินสุลินเมื่อวิ่งมินิมาราธอน

คำถาม

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัจจุบันใช้ Novomix 14-0-10 อยากทราบว่าจะต้องการปรับขนาดยาอินซูลินอย่างไร เมื่อวิ่งระยะ mini  marathon เพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะวิ่ง

คำตอบ

ข้อมูลจากนิตยสาร Running มีการรายงานระยะเวลาในการวิ่งมินิมาราธอนของนักวิ่งระดับต่างๆ ซึ่งในระดับเริ่มวิ่ง (ระยะทางวิ่ง 25 – 40 กม. ต่ออาทิตย์, ความบ่อยในการวิ่ง อาทิตย์ละ 5 – 6 วัน, วันวิ่งยาว ครั้งละ 5 -20 กม. ทุกๆ 2- 3 อาทิตย์, ซ้อมวิ่งเร็ว อาทิตย์ละครั้ง หรือนานๆ ครั้ง)

โดยมินิมาราธอนจะวิ่งในระยะทาง 10 กม. จะใช้เวลามากกว่า 60 นาทีเมื่อน้ามาประกอบกับข้อมูลจากเว็บไซต์(1) พบว่าการวิ่งมินิมาราธอนจะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่ม Prolonged/intense upto 4 hours exercise มีการแนะนำว่าควรลดขนาดอินซูลินลง 30 – 50% ของขนาดเดิมที่ผู้ป่วยได้รับ รวมไปถึงอาจจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้้าตาลในเลือดต่ำ

ดังนั้นสิ่งที่ควรแนะนำกับผู้ป่วยรายนี้คือ กรณีวิ่งมินิมาราธอนควรลดขนาดยาลง 30 – 50% ของขนาดยาเดิม (Novomix 7-10 Units เช้า, 5-7 Units เย็น) แต่กรณีกินอาหารมื้อเล็ก ควรปรับขนาดยาลงเพียง 25% และระหว่างวิ่งควรจิบน้้าหวาน จากนั้นเมื่อวิ่งเสร็จควรกินอาหารเพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า

เอกสารอ้างอิง :

  1. มงคล คธาทอง. นิตยสาร Running. ประเภทและระดับของนักวิ่ง
  2. Insulin dose adjustment for physical exercise [Internet]. [cited 2019 Aug 7]. Available from: http://www.diabeticretinopathy.org.uk/prevention/insulindoseexercise.htm

หัวข้อสืบค้น (keywords) : Adjusted dose, Exercise, Diabetes, Insulin

Facebook Comments