ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis

คำถาม

ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis ที่มีอาการ hepatic encephalopathy คือเท่าใด

คำตอบ

        Lactulose เป็นการรักษาหลักสำหรับ Hepatic encephalopathy โดยทั่วไปจะให้รับประทานครั้งละ 30 – 45 ml จำนวน 2-4 ครั้ง/วัน จนกระทั่งถ่ายอุจจาระเป็นลักษณะ soft stool อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน หลังจากนั้นจึงค่อยปรับขนาดยาทุกๆ 1 – 2 วัน เพื่อให้ถ่ายเป็น soft stool 2 – 3 ครั้ง/วัน [1],[2],[3]

เอกสารอ้างอิง :

  1. Micromedex Products: Please Login. (2017). Micromedexsolutions.com. Retrieved 9 November 2017, from http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/D869ED/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/99A7DA/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=lactulose&UserSearchTerm=lactulose&SearchFilter=filterNone&navitem=searchGlobal#close
  2. Hepatic encephalopathy in adults: Treatment. (2017). Uptodate.com. Retrieved 9 November 2017, from https://www.uptodate.com/contents/hepatic-encephalopathy-in-adults-treatment#H6
  3. (2017). Aasld.org. Retrieved 9 November 2017, from https://www.aasld.org/sites/default/files/guideline_documents/hepaticencephenhanced.pdf

หัวข้อสืบค้น(keywords) Lactulose, Hepatic encephalopathy, Dosage

Facebook Comments