ความคงตัวของ Morphine และ Pethidine เมื่อนำไปเก็บในตู้เย็น

คำถาม

การนำ Morphine และ Pethidine ไปเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา จะส่งผลกับความคงตัวของยาหรือไม่

คำตอบ

 จากเอกสารกำกับยาของ Morphine และ Pethidine แนะนำให้เก็บรักษาให้พ้นแสง ที่อุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส (°C) แต่อุณหภูมิตู้เย็นสำหรับแช่ยา(ช่องธรรมดา) อุณหภูมิประมาณ 2 – 8  องศาเซลเซียส (°C)อุณหภูมิต่ำที่สุดที่หาข้อมูลได้คือ 5  องศาเซลเซียส (°C) สามารถเก็บได้ 14 วันโดยความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลง

จากการศึกษาStability of morphine sulfate in Cormed III (Kalex) intravenous bags(1)  ทดลองนำ Morphine sulphate ผสมกับ NSS 100 ml ใน intravenous bag โดยเก็บไว้ที่ 5  และ 37 องศาเซลเซียส (°C)  และวิเคราะห์หาความเข้มข้นด้วย high-performance liquid chromatography ในวันที่ 0, 2, 5, 9, และ 14 พบว่าในวันที่ 14 ยังมีความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลงจากวันแรก จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบการศึกษาที่ทดลองนานกว่า 14 วันจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Micromedex(2) และ WHO Model Prescribing Information: Drugs Used in Anaesthesia(3)   แนะนำว่าควรเก็บ Pethidine ไว้ที่อุณหภูมิ < 25 องศาเซลเซียส (°C)  แต่ห้ามเก็บในช่อง Freeze (< 0 องศาเซลเซียส)

ดังนั้นเมื่อนำ Morphine และ Pethidine ไปเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา จึงไม่ส่งผลต่อความคงตัวของยา หรือทำให้ยาเสียหาย แต่การเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่ตู้เย็นทำงานผิดปกติจนอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า 0 องศาเซลเซียส

เอกสารอ้างอิง :

  1. Stiles ML et al. Stability of morphine sulfate in portable pump reservoirs during storage and simulated administration.:  Am J Hosp Pharm. 1989 Jul;46(7):1404-7.
  2. Micromedexsolutions [Internet]. UK: MEPERIDINE ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2016 Sep 24]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
  3. WHO. WHO Model Prescribing Information: Drugs Used in Anaesthesia.French :  WHO Technical Report Series; 1988.

หัวข้อสืบค้น(keywords): morphine, pethidine, storage

Facebook Comments