ผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด และมีประวัติแพ้ยา Penicillin สามารถให้ Clindamycin+Ciprofloxacin ได้หรือไม่

คำถาม

ผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด และมีประวัติแพ้ยา Penicillin สามารถให้ Clindamycin + Ciprofloxacin ได้หรือไม่

คำตอบ

จากแนวทางการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559) สภากาชาตไทย ได้แนะนำการให้ยาปฏิชีวนะหลังโดนสุนัขกัด โดยให้ 3 – 5 วันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยหากผู้ป่วยแพ้ยา Penicillin แนะนำให้ได้รับยา Doxycycline หรือพิจาราณา 2nd และ 3rd Cephalosporins   รับประทานกรณีที่แพ้ penicillin ไม่รุนแรง
โดยไม่ควรใช้ Cloxacillin,  Erythromycin, 1stCephalosporin และ Clindamycin  ในการรักษาบาดแผลติดเชื้อจากสุนัขและแมวกัด ถ้าการติดเชื้อรุนแรงควรรับไว้ในโรงพยาบาล (1) จากแนวทางของ American Family Physician ในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกสุนัขหรือแมวกัด ควรได้รับ Amoxicillin-Clavulanic acid ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยยาทางเลือกได้แก่ Clindamycin + Ciprofloxacin หรือ Doxycycline (2) จากการสืบค้นผ่านเว็ปไซต์ Medscape Animal Bites in Emergency Medicine Medication ได้ระบุว่าให้ใช้ยาปฏิชีวนะเพียงชนิดเดียว (4) จากแนวทางการใช้ปฏิชีวนะในการรักษาโรคแผลเลือดออก โดยพบว่าแผลที่มาจากสุนัขจัดเป็นเป็นแผลที่มีการปนเปื้อน ควรได้รับ Amoxicillin – Clavulanic acid ในการป้องกันการติดเชื้อ ในกรณีแพ้ยา Penicillin สามารถ ให้ Clindamycin  แทนได้ (3) โดยสรุปตามแนวทางการรักษาส่วนใหญ่จะแนะนำให้ยาปฏิชีวนะเพียงชนิดเดียว แต่ถึงอย่างไรก็ตามการสั่งยาจ่าย Clindamycin + Ciprofloxacin ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยควรจะพิจารณาจากความรุนแรงและความสกปรกของแผล

เอกสารอ้างอิง :

  1. สภากาชาตไทย, แนวทางการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า. 2559
  2. American Family Physician. Animal Bites [online]. 2017 [cited 2017 JUNE 28]. Available from: http://www.aafp.org/afp/2014/0815/p239.html
  3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาม, โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล Antibiotic Smart Use. สภาบันวิจัยวิจัยระบบสาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก. 2551
  4. Medscape. Animal Bites in Emergency Medicine Medication [online]. 2017 [cited 2017 JUNE 28]. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/768875-medication#2

หัวข้อสืบค้น(keywords): Animal Bites, Antibiotics

Facebook Comments