การใช้ calcium gluconate ในการรักษาภาวะ Hypocalcemia

คำถาม

    ผู้ป่วยได้รับ 10% calcium gluconate 100 ml + 5%dn/2 900 ml iv drip 50 ml/hr ในการรักษาภาวะ Hypocalcemia อยากทราบว่า Calcium gluconate ที่ได้มีความเหมาะสมหรือไม่

คำตอบ

            Calcium gluconate injection 10% in 10 ml, ampoule (มี Calcium gluconate 1 กรัมให้Calcium 93  mg  ซึ่งเท่ากับ Calcium  4.5 mEq  หรือ 2.25  mmol)  

ขนาดยาที่ใช้

ภาวะ Hypocalcemia

Neonates: 200 – 800 mg/kg/day โดยแบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

Infants and children: 200 – 500 mg/kg/day แบ่งให้วันละ4 ครั้ง

Adults: 2 – 15 g/day โดยแบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

ภาวะ Hypocalcemic tetany     

Neonates: 100 – 200 mg/kg/dose และอาจให้ต่อในขนาด 500 mg/kg/day โดยแบ่งให้วันละ 3 – 4 dose     

Infants and children: 100 – 200 mg/kg/dose ( 0.5–0.7 mEq/kg/dose ) over 5–10 นาทีและอาจให้ซ้ำได้ทุก 6–8 ชม.หรือให้ตามแบบ infusion                                         ขนาด 500 mg/kg/day     

Adults: 1–3 g ( 4.5–1.6 mEq ) อาจให้ต่อจนกว่าผลการรักษาจะเป็นที่น่าพอใจ

การบริหารยา

     – 10%calcium gluconate สามารถให้ IV โดยให้ช้าๆ ในอัตราเร็ว 1.5 ml/min ดังนั้น 1 amp เท่ากับ 10 ml ควรให้ไม่ต่ำกว่า 15 นาที หรือจะให้ IV drip ใน 5DW หรือ 0.9 NSS

     – ควรให้ IV infusion (Maximum concentration: 50 mg/ml โดยให้นานกว่า 1 ชม.) หรือน้อยกว่า120 – 240 mg/kg/hr (0.6 – 1.2 mEq/kg/hr)

     – ควรฉีดให้ยาช้าๆ (1 นาที ไม่เกิน 1.5 ml) เพื่อป้องกันระดับ Calcium เพิ่มเร็วไป และหากฉีดเร็วไป จะทำให้หลอดเลือดขยาย หัวใจเต้นผิดจังหวะได้

     – ห้ามฉีดเข้า Y-site ร่วมกับ Ampicillin, Indomethacin

    ดังนั้น 10% calcium gluconate 100 ml + 5%dn/2 900 ml iv drip 50 ml/hr ในการรักษาภาวะ Hypocalcemia จึงมีความเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง :

  1. MICROMEDEX® Solutions [Database on the internet].Calcium Gluconate (Accessed on March 22,2018).Available from: http://www.micromedexsolutions.com/ micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch#
  2. Trissel LA. Handbook on injectable drugs. 17th ed. Bethesda (MD): American Society of Health-System Pharmacists;2013.

หัวข้อสืบค้น(keywords):  Calcium gluconate, Hypocalcemia

Facebook Comments