วิธีการเตรียมและการบริหารยา Omeprazole injection

คำถาม

  1. วิธีการเตรียมยา Omeprazole injection สำหรับ Upper gastrointestinal bleeding
  2. การบริหารยา Omeprazole injection
  3. ความคงตัวหลังเจือจางยาเป็นเท่าใด

  คำตอบ

  1. วิธีการเตรียม Omeprazole injection สำหรับ Upper gastrointestinal bleeding ในขนาด 8 mg/hr เตรียมโดยเติมตัวทำละลายที่มาพร้อมกับยา ลงในขวดบรรจุผงยา เขย่าให้ผงยาละลาย จากนั้นดูดยา Omeprazole (40mg) inj. ปริมาณ 2 amp (80mg) เจือจางใน 0.9%NSS จนได้ปริมาตร 100 ml เขย่าให้เข้ากันจะได้สารละลายความเข้มข้น 8 mg/ 10 ml (1)
  2. การบริหารยา Omeprazole ขนาด 8 mg/hr เท่ากับการหยดยาด้วยอัตรา 10 microdrop/min
  3. หลังละลายผงยาแล้วตัวยาจะมีความคงตัวประมาณ 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25°C และหลังเจือจางยาจะมีความคงตัวประมาณ 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25°C (2)

เอกสารอ้างอิง

  1. Daneshmend TK, Hawkey CJ, Langman MJ, Logan RF, Long RG, Walt RP. Omeprazole versus placebo for acute upper gastrointestinal bleeding: randomised double blind controlled trial. Bmj. 1992 Jan 18;304(6820):143-7.
  2. กลุ่มงานเภสัชกรรม.ความคงตัวของยาฉีดหลังผสม/วิธีบริหารยา และสารละลายเจือจางที่เหมาะสม[อินเทอร์เน็ต].ประจวบคีรีขันธ์:โรงพยาบาลหัวหิน[เข้าถึงเมื่อ 20 ก.พ. 2561].เข้าถึงได้จาก: http://pharmacy.huahinhospital.go.th/UserFiles/File/stability.pdf


หัวข้อสืบค้น(keywords):  Omeprazole injection, Upper gastrointestinal bleeding

Facebook Comments