คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2562

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จึงจะสามารถเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
15. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข)
17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  
18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)
19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 025901877 / 025902439 

ที่มา – สภาเภสัชกรรม

Facebook Comments