วิธีเตรียมยา Prevacid เป็น extemporaneous drug

คำถาม

อยากทราบวิธีเตรียมยา Prevacid เป็น extemporaneous drug สำหรับเด็ก และความคงตัวหลังจากเตรียมยา

คำตอบ

Prevacid หรือยา Lanzoprazole  มียาในรูปแบบ  Fast  Disintegrating  Tablet (FDT) เม็ดยาจะมีลักษณะอ่อน กร่อนได้ง่าย บนเม็ดยาจะมีจุดสีส้มถึงน้ำตาลเข้มเล็กๆกระจายอยู่เต็ม ยารูปแบบนี้สามารถวางบนลิ้นอมให้เม็ดยาแตกตัวในปากแล้วจึงค่อยกลืน
นอกจากนี้ยังสามารถนำเม็ดยามาใส่ในน้ำจำนวนเล็กน้อยให้เม็ดยาแตกตัว แล้วจึงนำมารับประทาน  เหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนเม็ดยาได้ ยามีการแต่งกลิ่นและรสให้สามารถอมให้แตกตัวในปาก รูปแบบยานี้สามารถให้ทางสายยางป้อนผู้ป่วยได้และยังมีรสชาติที่รับประทานง่ายเมื่ออมเม็ดยาในปาก(1) ข้อบ่งใช้ของยาคือ ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดอาหารอักเสบชนิดปานกลางถึงรุนแรง (moderate to severe reflux esophagitis) แผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcers) แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcers) รวมถึงบรรเทาอาการการไหลย้อนกลับของกรด เช่น แสบยอดอก หรือโรคกรดไหลย้อน (GERD, gastroesophageal reflux disease) เป็นต้น(1)

ยาตัวนี้มีข้อบ่งใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดในการรับประทานยาดังนี้(1)
– เด็กน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม รับประทานวันละ 15  มก.
– เด็กน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม รับประทานวันละ 30  มก.

วิธีการเตรียมยา Lanzoprazole (ความแรง 3mg/ml)มีดังนี้(2)

ส่วนประกอบความแรงจำนวน
Lansoprazole30 mg10 เม็ด
Sodium Bicarbonate 8.4% Injectionqs100 มิลลิลิตร
  1. ใส่เม็ดยาลงในโกร่ง
  2. ดูดสารละลาย Sodium Bicarbonate 8.4% Injection จาก Ampule
  3. ค่อยๆ ผสมผงยากับสารละลาย Sodium Bicarbonate ทีละน้อย จนได้เป็นเนื้อเดียวกัน
  4. เติม Sodium Bicarbonate ลงไปใน Paste จนกระทั่งได้เป็นของเหลว และถ่ายของเหลวนั้นสู่ภาชนะบรรจุ
  5. ใช้ Sodium Bicarbonate ค่อยๆล้างโกร่งและเทใส่ภาชนะบรรจุ
  6. ปรับปริมาตรให้พอดีกับปริมาตรที่กำหนดด้วยสารละลาย Sodium Bicarbonate
  7. เขย่าขวดและติดฉลากให้เรียบร้อย

                โดย Lansoprazole ที่เตรียมได้จะมีความคงตัว 14 วันเมื่อเก็บในตู้เย็น หรือเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 8 ชั่วโมง  โดยควรเก็บในขวดพลาสติกสีชา(2) เอกสารอ้างอิง :

  1. Yimyaem P. Clinical Use of Proton Pump Inhibitors in Children. Srinagarind Medical. 2008;23.
  2.  Ministry of health Malasia Extemporaneous [Internet]. 2011 [cited 25/11/2017]. Available from: https://www.pharmacy.gov.my

หัวข้อสืบค้น (keywords) : Lansoprazole extemporaneous, Lansoprazole stability

Facebook Comments