การบริหารยา enoxaparin 90 mg SC OD

คำถาม

แพทย์สั่ง enoxaparin 90 mg SC OD ให้คนไข้ VTE กลับไปฉีดที่บ้าน แต่ รพ.มียาขนาดเดียวคือ Clexane 60 mg/0.6 ml แพทย์จึงอยากให้ห้องยาผสมเป็น 90 mg ใน syringe เดียว อยากทราบว่าสามารถทำตามที่แพทย์สั่งได้หรือไม่ หากทำได้ต้องทำอย่างไร แต่ถ้าหากทำไม่ได้ต้องแนะนำให้คนไข้ฉีดอย่างไร

คำตอบ

โรงพยาบาลมี Clexane 60 mg/0.6 ml เพียงขนาดเดียวโดยเป็น prefilled syringes บริหารยาโดยการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง โดยก่อนที่จะบริหารให้สังเกตฟองอากาศก่อนจะใช้ และบริเวณที่แนะนำให้ฉีดคือบริเวณกลางลำตัวเช่นเดียวกับการฉีดอินซูลิน และห้ามกดหรือคลึงบริเวณที่ฉีดหลังฉีดยา โดยห้ามเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 25°C และห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ซึ่ง Clexane pre-filled syringes เป็น single dose containers ควรทิ้งผลิตภัณฑ์หากไม่ได้ใช้(1,3)
ในผู้ป่วยรายนี้จำต้องใช้กรณีที่ต้องใช้ enoxaparin 90 mg แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมีเพียง enoxaparin 60 mg/0.6 ml เพียงขนาดเดียว โดยเป็น prefilled syringes ไม่สามารถทำการเตรียมได้ แต่หากต้องใช้ขนาด 90 mg แนะนำให้ฉีดไป 1 syringes และอีก 30 mg ต้องทําการปรับปริมาตรยาส่วนที่เกินใน syringes ที่ 2 โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ถอดฝาออกจากเข็มฉีดยา
  2. ปรับปริมาณยาตามขนาดยาที่จะฉีด (ต้องการ 30 mg หรือปริมาตร 0.3 ml)
  3. ควรจะทิ้งปริมาตรที่เกินก่อนทําการฉีด(ทิ้ง 0.3 ml) โดยทําการคว่ำเข็มฉีดยาลง (เพื่อที่จะให้ฟองอากาศอยู่ในหลอดบรรจุยา) และทําการกำจัดปริมาณยาส่วนเกินลงในภาชนะที่เหมาะสม (ถ้าปริมาตรยาส่วนเกินไม่ได้ถูกกําจัดทิ้งก่อนทําการฉีด ระบบนิรภัยของอุปกรณ์นิรภัย จะไม่สามารถทำงานเมื่อสิ้นสุดการฉีดยา)(2)

วิธีการฉีดยา(2)

  1. เตรียมพร้อมในท่านอน หรือนั่งในท่าที่สบาย ดึงผิวหนังขึ้นมาเป็นก้อนด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
  2. แทงเข็มในแนวตั้งฉากกับผิวหนัง ฉีดยาบริเวณผิวหนังที่ดึงขึ้นมา โดยให้ดึงผิวหนังตลอดเวลาขณะเดินยา และทําการฉีดยาจนหมดเข็ม
  3. ระบบนิรภัยจะถูกทํางานอยางอัตโนมัติเมื่อ Plunger ถูกกดลงเต็มที่ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการใช้เข็มที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง :

  1. EMC. Clexane pre-filled syringes: medicines.org.uk; 2017. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/24345/SPC/Clexane+pre-filled+syringes/.
  2. อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล.Enoxaparin mahidol; [cited 2017 22 oct]. Available from: http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/departments
  3. Micromedex [Internet]. UK: Clexane ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2016 Sep 24].

หัวข้อสืบค้น(keywords): Enoxaparin, Clexane

Facebook Comments