ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Joulie’s solution

คำถาม

อยากทราบว่าข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution (Joulie’s solution) แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

จากข้อมูลในบัญชียาหลักแห่งชาติ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution มีตัวยาสำคัญที่เหมือนกัน คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/ dibasic

ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution (Joulie’s solution) คือ
1. มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะ Hypophosphatemia มีขนาดการใช้ คือ ให้รับประทานสูงสุดถึง 100 mmol/วัน
2. มีข้อบ่งใช้สำหรับเป็นยาเสริมกับยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทางเดินปัสสาวะ (Adjunct to urinary antibacterials) และใช้ป้องกันโรคนิ่วในไต (Prophylaxis of calcium renal calculi) มีขนาดการใช้ คือ ให้รับประทาน ครั้งละ 7.4 mmol วันละ 4 ครั้ง

เอกสารอ้างอิง

  1. MIMS Thailand. Potassium phosphate. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/potassium%20phosphate/?type=brief&mtype=generic. Accessed Jun 6, 2018.
  2. MIMS Thailand. Monobasic sodium phosphate + Dibasic sodium phosphate. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/monobasic%20sodium%20phosphate%20%2b%20dibasic%20sodium%20phosphate/?type=brief&mtype=generic. Accessed 6 Jun 2018.
Facebook Comments