Vitamin B complex และ Mega NAT B สามารถกินแทนกันได้หรือไม่

คำถาม

         อยากทราบว่าVitamin B complex และ Mega NAT B  สามารถกินแทนกันได้หรือไม่ เพื่อป้องกัน Vitamin B12 Deficiency ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยา Metformin และ ควรแจ้งคนไข้ว่าอย่างไร

คำตอบ
     การให้ Vitamin B12 มีประโยชน์ในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานทำให้ผู้ป่วยเกิดการขาด Vitamin B12 และผู้ป่วยได้รับยา Metformin ซึ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการขาด Vitamin B12 ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการศึกษาในหนูพบว่า Methylcobalamin (Active form ของ Vitamin B12) ลดการเกิด Demyelination และช่วยปกป้อง Nerve fiber

สำหรับการให้ Vitamin B6 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มี Peripheral neuropathy พบว่ายังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า Vitamin B6 มีประโยชน์ในผู้ป่วยประเภทนี้ เนื่องจากมีบางการศึกษาที่พบว่า Vitamin B6 ไม่ได้มีผลช่วยให้อาการ Peripheral neuropathy ดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก สำหรับในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการ Peripheral neuropathy จากการขาด Vitamin B6 อาจให้เป็น Active pyridoxal-5’-phosphate (P5P) เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักจะขาด Magnesium ซึ่งจำเป็นต่อการเปลี่ยน Pyridoxine (Vitamin B6) ไปเป็น Active P5P

และมีการศึกษาในหลอดทดลอง (In Vitro) พบว่า Pyridoxine จะยับยั้งการสร้าง Free radical, Lipid peroxide, Protein glycosylation และปกป้องการทำงานของ (Na+/K+)-ATPase (1)

        ปัจจุบัน Vitamin B complex ถูกนำมาใช้บ่อยในการรักษา Peripheral neuropathy ซึ่ง Vitamin B complex จะมีปริมาณของวิตามินที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่บริษัทผู้ผลิต โดยมีข้อบ่งใช้ในการป้องกันและรักษาอาการขาดวิตามิน B เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ช่วยบำรุงประสาท ส่วน Folic acid หรือ Vitamin B9 มีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะขาด Folic acid และภาวะโลหิตจางจากการขาด Folic acid โดยอาการชาตามปลายมือปลายเท้าอาจมีสาเหตุจากการขาดวิตามิน โดยเฉพาะ Vitamin B 1-6-12(2) และยังไม่พบรายงานที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ Vitamin B complex ในผู้ป่วยเบาหวานทุกราย

แต่มีการศึกษาที่ให้ผลค้านกันเกี่ยวกับประสิทธิผลในการรักษาภาวะความผิดปกติของเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 25 คน ที่ใช้ Vitamin B complex ที่ประกอบด้วย B1 10 mg, B2 10 mg, B6 10 mg, biotin 200 µg, B12 10 µg และ folate 1 mg ต่อวัน เป็นระยะเวลา 4 เดือนในผู้ป่วยเบาหวาน สามารถลดอาการของ Peripheral neuropathy ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ Placebo (p=0.001) และมีงานวิจัยแบบ Meta-analysis พบว่าการให้ Vitamin B complex ที่มี Vitamin B12 เป็นส่วนประกอบในผู้ป่วย Diabetic neuropathy ทำให้อาการปวดและ Paresthesia ดีขึ้น แต่ผลการเปลี่ยนแปลงของ Nerve conduction velocities หรือ Vibration sensitivities กลับไม่มีความแน่นอนทั้งนี้การบริหารยากลุ่ม Vitamin B complex ในการรักษา Peripheral neuropathy มักให้โดยการรับประทาน แต่ยังไม่สามารถระบุขนาดในการใช้ที่ชัดเจนได้ เนื่องจากแต่ละการศึกษาใช้ Vitamin B complex ที่มีส่วนประกอบที่หลากหลาย(3)
        Vitamin B complex มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวันดังนี้(4)

 • Vitamin B1 ≥ 0.9 mg
 • Vitamin B2 ≥ 0.9 mg
 • Vitamin B6 ≥ 1.0 mg
 • Vitamin B12 ≥ 1.8 mcg
 • Folic acid ≥ 300 mcg
 • Niacinamide ≥ 12 mg
 • Pantothenic acid ≥ 4 mg
 • Biotin ≥ 20 mcg

ผลิตภัณฑ์ Mega we care NAT B ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล มีดังนี้(5) 

 • วิตามิน บี1 50 มิลลิกรัม
 • วิตามิน บี2 50 มิลลิกรัม
 • นิโคทินามายด์ 50 มิลลิกรัม
 • แคลเซียม แพนโทธีเนท 50 มิลลิกรัม
 • วิตามิน บี6 50 มิลลิกรัม
 • วิตามิน บี12 50 ไมโครกรัม
 • กรดโฟลิก 100 ไมโครกรัม
 • โคลีน ไบตาเตรท 50 มิลลิกรัม
 • ไบโอติน 50 ไมโครกรัม
 • อินโนซิทอล 50 มิลลิกรัม

       ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้ซึ่งเป็นผู้ใช้ยา Metformin และได้รับ Vitamin B complex เพื่อป้องกัน Vitamin B12 Deficiency จึงสามารถรับประทาน Mega NAT B 1×1 แทน Vitamin B complex 1×3 ที่โรงพยาบาลให้ได้ จึงควรแจ้งกับคนไข้ให้รับประทาน Mega NAT B เหมือนเดิมและไม่ต้องรับประทาน Vitamin B complex ของโรงพยาบาล

เอกสารอ้างอิง :

 1. Head KA. Peripheral Neuropathy: Pathogenic Mechanisms and Alternative Therapies. Altern Med Rev. 2006 Dec;11(4):294-329.
 2. ธนิยา ไพบูลย์วงษ์.ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยา[อินเทอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ 22 ก.พ. 2561]. เข้าถึงได้จาก:http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/QA_full.php?id=2616.
 3. Curtis L. Nutritional Approaches to Treat Diabetic Neuropathy: A Systematic Review. International Journal of Diabetes Research. 2013;2(3):56-60.
 4. กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา.Vitamins[อินเทอร์เน็ต].นนทบุรี:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.[เข้าถึงเมื่อ 22 ก.พ. 2561].เข้าถึงได้จาก: http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/145
 5. ผลิตภัณฑ์เมก้าวีแคร์[อินเทอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ 22 ก.พ. 2561].เข้าถึงได้จาก http://megawecare.co.th/product/detail/23/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%97-%E0%B8%9A%E0%B8%B5.html

หัวข้อสืบค้น(keywords):  Vitamin B complex, Mega NAT B, Peripheral neuropathy, เบาหวาน

Facebook Comments