สามารถให้ Vancomycin ในความเข้มข้น 10 mg/ml ได้หรือไม่

คำถาม

  1. สามารถให้ Vancomycin ในความเข้มข้น 10 mg/ml ได้หรือไม่
  2. ถ้าให้ได้ต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ

     จากฐานข้อมูล Micromedex  ระบุว่าความเข้มข้นสูงสุดของ Vancomycin = 5 mg/mL โดยสามารถเตรียมได้จาก 500 mg ผสมในสารน้ำอย่างน้อย 100 mL และสำหรับขนาด 1 g แนะนำให้ผสมในสารน้ำอย่างน้อย 200 mL; โดยสารน้ำที่แนะนำคือ D5W, D5NS, LR, D5LR, NS
แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องจำกัดปริมาณ อาจใช้ความเข้มข้น 10 mg/mL ได้ ซึ่งข้อมูลในข้างต้นสอดคล้องกับเว็บไซด์ globalrph
จากฐานข้อมูล uptodate พบว่าความเข้มข้นที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงน้อยที่สุดอยู่ในช่วง 2.5 – 5 mg/ml หากสูงกว่านี้จะเพิ่มความเสียงในการเกิดอาการปวด แดง แสบ บริเวณฉีดและอาจเกิด phlebitis ซึ่งอาการข้างเคียงเหล่านี้ป้องกันได้โดยการเปลี่ยนบริเวณที่บริหารยาบ่อยๆ และควรสังเกตอาการทุกๆ 30 นาที โดยอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้แก่การเกิด redman syndrome ซึ่งต้องเฝ้าติดตามตั้งแต่เริ่มบริหารยาจนสิ้นสุดการบริหาร และหลีกเลี่ยงการเกิด redman syndrome ได้โดยควบคุมอัตราการ infusion ไม่ให้เร็วกว่า 10 mg/min หรือ 1 g/dose และควรใช้เวลา infusion อย่างน้อย 100 นาที 

เอกสารอ้างอิง :

  1. Micromedex[Internet]. UK: Vancomycin ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2017 Oct 2]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
  2. Uptodate [Internet]. UK: Redman syndrome ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2017 Oct 2] Available from: https://www.uptodate.com
  3. Globalrph [Internet]. UK: Redman syndrome ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2017 Oct 2]. Available from: http://www.globalrph.com/vancomycin_dilution.htm

หัวข้อสืบค้น(keywords): vancomycin, final concentration

Facebook Comments