การพัฒนาโปรแกรมสั่งสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก

การพัฒนาโปรแกรมสั่งสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก: CPOE PEDIATRIC TPN
ชนิดาภา เรืองธุระกิจ, ทิพวรรณ วงเวียน, สุธาบดี ม่วงมี.
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 44
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 หน้าที่ 129 – 136

Facebook Comments