My journey

myroute1
ระยะทางจากที่พักไปที่ทำงานประจำระยะทาง 18.8 กม. ใช้เวลาประมาณ 19 นาที ใกล้เคียงกับเวลาที่ใช้ในการขับรถของผมคือ 18 – 25 นาทีเลย

myroute2
ส่วนนี่เป็นระยะทางจากที่พักไปที่ทำงาน part-time ระยะทาง 9.0 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที อันนี้ก็ใกล้เคียงกับเวลาที่ผมใช้ในการขับรถคือ 8 – 15 นาที

รู้มาจากจากคุณ keng แล้วก็ทำอย่างคุณ pit บ้าง

Facebook Comments