การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาล

การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
A Knowledge Management in Drug Information Service at Hospitals In Ubon Rathathani
ศิศิรา ดอนสมัคร, สมชาย สุริยะไกร
Sisira Donsamak, Somchai Suriyakai
Isan Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 8 Number 3 September-December 2012

Facebook Comments