การให้ Omeprazole ทางสายยาง (NG feed)

คำถาม

        Omeprazole สามารถ feed ได้หรือไม่ มีวิธีการบริหารยาอย่างไร

คำตอบ

     การบริหารยา Omeprazole สามารถ feed ได้

 • กรณีปลาย tube อยู่ในกระเพาะอาหาร
  • แกะ capsule นำ enteric-coated pellets เทลงใน feeding tube ห้ามบด pellets
  • Flush ด้วยน้ำผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำส้ม น้ำสัปปะรด เพื่อให้ pellets ไม่แตกตัวจนกว่าจะไปถึงลำไส้เล็ก
 • กรณีปลาย tube อยู่ในลำไส้เล็ก
  • แกะ capsule นำ enteric-coated pellets ที่อยู่ข้างในมาเตรียมเป็น suspension
  • นำ pellets มา disperse ใน NaHCO3 8.4% เพื่อให้ pellets แตกตัวพร้อมดูดซึม
  • Flush ด้วยน้ำ 30 ml

เอกสารอ้างอิง     

            1. Medication Administration Through Enteral Feeding Tubes [Internet].Medscape; [cited 30 January 2017]. Available from: http://www.medscape.com/viewarticle/585397_9

             2. Administration of Proton Pump Inhibitors In Patients Requiring Enteral Nutrition [Internet] National Center for Biotechnology Information. [cited  30 January 2017]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697083/

หัวข้อสืบค้น (keywords) : Omeprazole, Feeding

Facebook Comments