Zen To Done TOC

หลังจากซื้อ e-book เล่มนี้มา ก็อาศัยเวลาระหว่างขึ้นเวร อ่านทีละนิด ทีละหน่ิอย กว่าจะจบก็ผ่านไป 4 วันแล้ว ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงอ่านซ้ำอีกรอบ เพื่อสรุปความแล้วเอามาเขียนบล็อก ส่วนตอนนี้ใครที่สนใจ ก็ดูสารบัญไปก่อนแล้วกันครับ

Table of Contents:

Introduction : บทนำบอกเล่าว่า Zen To Done (ZTD) ทำให้ชีวิตของผู้เขียนเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไร

1 Why ZTD? : เหตุผลของการสร้าง และที่มาของชื่อ ZTD

2 Overview – What is it? : ภาพรวมของ ZTD ที่เป็นกลุ่มของอุปนิสัย 10 อย่าง

3 Minimal ZTD – the simpler alternative : ZTD แบบง่ายๆ ตัดอุปนิสัยที่ต้องมีเหลือ 4 อย่าง

4 Forming the 10 Habits : การเริ่มต้นใช้ ZTD ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย

5 -14 Ten Habits: อุปนิสัยทั้ง 10 อย่าง

15 A Day with Zen To Done : ตัวอย่างการนำ ZTD ไปใช้ในชีวิตประจำวันของของชายคนหนึ่ง

16 ZTD FAQ : คำถามที่มักถูกถามของ ZTD เช่น ความแตกต่างของ ZTD กับ GTD

17 Resources : แหล่งข้อมูลน่าสนใจ

หลังจากนี้จะเป็นการเล่าทีละบทไปเรื่อยจนครบ ใครที่พึ่งรู้จัก GTD แนะนำให้อ่านบทความชุด GTD ก่อนจะทำให้เข้าใจ ZTD ง่ายขึ้น เพราะรูปแบบจะคล้ายๆ กันครับ

Facebook Comments