Royal Discourse

บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ต่อไปภายหน้าคงจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำอีกหลายสิ่งหลายประการ กล่าวคือ นอกจากจะต้องดูแลตนเองและครอบครัวแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยเหลือดูแลสังคมด้วย
การดูแลสังคมนี้ สิ่งที่ทำได้โดยง่าย ก็คือการให้เช่น ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้โอกาส ให้ความรู้ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้วัตถุสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้อื่น เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้
การให้จึงถือเป็นคุณธรรมสำคัญในการสร้างสรรค์จรรโลงสังคม เพราะช่วยให้ปัญหาสังคมลดน้อยลง และทำให้สังคมมีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน
ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้จึงอยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกแห่ง คือได้รับความปีติอิ่มใจจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และได้อยู่ในสังคมที่มีความผาสุกสงบน่าอยู่อาศัย

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ภาคเช้า)
Facebook Comments