Hospital pharmacist (5)

งานผลิตยาในโรงพยาบาล

งานผลิตยาในโรงพยาบาล จะมีทั้งแบบที่เหมือน และต่างกับการผลิตยาในโรงงานซึ่งผมจะเขียนเฉพาะงานที่ต่างนั่นคือ การเตรียมยาที่ไม่อาจจัดซื้อจัดหาได้ในท้องตลาด ซึ่งเราเรียกงานผลิตแบบนี้ว่า “การเตรียมยา สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย” (extemporaneous preparation) หรือการเตรียมสดเมื่อมีการสั่งใช้นั่นเอง ซึ่งสูตรจะไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละคน

งานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. แบบที่ต้องควบคุมให้ปราศจากเชื้อ (sterile product preparation) เช่น สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ยาเคมีบำบัด ยาหยอดตา และสารละลายของยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ  เป็นต้น

2. แบบที่ไม่ต้องควบคุมให้ปราศจากเชื้อ (non sterile product preparation) เช่น ยาครีม ยาเม็ด ยาฉีดที่ต้องเตรียมในรูปสารละลายสำหรับให้ผู้ป่วยเด็กรับประทาน และยาสำหรับให้ทางสายยาง

ซึ่งงานเหล่านี้ในอดีตเป็นของพยาบาลบนหอผู้ป่วย เนื่องจากเภสัชกรโรงพยาบาลยังขาดแคลนอยู่ แต่ในปัจจุบันนี้ เภสัชกรโรงพยาบาลเรามีจำนวนมากขึ้นแล้ว บวกกับมาตรฐานงานคุณภาพสารพัดองค์กร ต่างก็กำหนดงานนี้ให้เป็นหน้าที่ของเภสัชกร ผู้ที่สมควรมีความเชี่ยวชาญเรื่องยามากที่สุด

โดยงานเหล่านี้ เภสัชกรทุกคนต่างก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม ยกเว้นการเตรียมยาเคมีบำบัด ที่อาจต้องฝึกหัดเพื่อเอาประกาศนียบัตร เพื่อที่จะได้เตรียมยาได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

ขอบคุณ คุณเจษฎา นพวิญญูวงศ์ ที่มาของบทความนี้ครับ

Facebook Comments