ZOHO

ZOHO เป็นเว็บที่ให้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่ช่วยเหลืองานออฟฟิศอย่าง

  • Zoho Writer ที่ทำงานคล้าย MS Word
  • Zoho Sheet ที่ทำงานคล้าย MS Excel
  • Zoho Show ที่ทำงานคล้าย MS Powerpoint
  • Zoho CRM, Creator, Planer, Project, Chat

และล่าสุดได้ออกบริการใหม่ที่เป็น free wiki? ที่มีชื่อว่า? Zoho wiki ซึ่งมีความสามารถไม่แพ้ Wiki ยอดนิยมอย่าง MediaWiki เลย

ZOHO

Facebook Comments