Government corporation


[ภาพโดย noodlepie]

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องทำบะหมี่ และประชาชนชอบทานบะหมี่ จนรัฐบาลต้องจัดตั้งรัฐวิสาหกิจสำหรับจัดทำเส้นบะหมี่ และเครื่องปรุงมีชื่อว่า การบะหมี่แห่งสารขัณฑ์ (กบมส.)

องค์กรนี้มีหน้าที่ผลิตเส้นบะหมี่ และเครื่องปรุง จำหน่ายให้กับร้านบะหมี่ทั้งของรัฐ และของเอกชน ด้วยความที่ประชาชนชอบทานบะหมี่ทำให้ร้านของรัฐมีเป็นจำนวนมาก จึงได้เกิดบริษํทเอกชนมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาทำเส้นบะหมี่ขายแข่งกับ กบมส. 

ด้วยความที่ กบมส. เป็นของรัฐ รัฐบาลจึงได้มีการออกระเบียบให้ร้านบะหมี่ของรัฐสั่งซื้อเส้นบะหมี่จาก กบมส. เป็นหลักถึงแม้ว่าจะมีเอกชนทำเส้นบะหมี่แบบเดียวกันออกมาขายในราคาที่ต่ำกว่าก็ตาม นอกจากนี้เส้นบะหมี่ของ กบมส. ยังมีแนวโน้มที่จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพได้ง่ายกว่าเอกชนอีกด้วย ทำให้ผู้เล่นในตลาดเส้นบะหมี่ระดับเดียวกับ กบมส. ไม่สามารถแข่งขันกันด้วยราคา และคุณภาพ ต้องมาแข่งกันด้วยของแถม ว่าใครจะแถมมากน้อยกว่ากันแทน ซึ่งประโยชน์ไปตกกับคนซื้อเส้นบะหมี่ ไม่ใช่คนกินบะหมี่ แล้วประชาชนรายได้น้อย ก็ต้องกินบะหมี่ที่ไม่รู้ว่าคุณภาพ เทียบเท่ากับของเอกชนจริงหรือเปล่าต่อไป เพราะร้านบะหมี่ของเอกชนใช้เส้นบะหมี่คุณภาพสูง แต่ราคาก็สูงตามไปด้วย

อ่านเรื่องนี้จบแล้ว คุณคิดว่ารัฐบาลในเรื่องนี้ทำผิดอย่างไรครับ

หมายเหตุ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล สมาคม และองค์กรใดๆ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

Facebook Comments