Hospital pharmacist (6)

งานสอนในโรงพยาบาล

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลฝึกงานของน้องนิสิตเภสัช, นักศึกษาเภสัช (นสภ., นศภ.) อีกแล้ว ทำให้นึกถึงงานอีกงานหนึ่งนั่นคือ งานสอน หรือให้ความรู้ ซึ่งมีทั้งแบบที่ไปสอนที่มหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์พิเศษ กับสอนอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะของเภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านยา ซึ่งผมจะเขียนถึงแต่แบบหลังคือการสอนอยู่ในโรงพยาบาล

งานสอนของเภสัชกรในโรงพยาบาล จะมีทั้งการให้ความรู้กับบุคลากรนอกฝ่ายเช่น นักศึกษาพยาบาล พยาบาล แพทย์ เจ้าหน้าที่ และให้ความรู้กับบุคลากรในฝ่ายคือ เภสัชกรด้วยกัน ผู้ช่วย และน้องนักศึกษาเภสัชฝึกงาน

การให้ความรู้ที่ผู้เรียนมักจะต้องตั้งใจเรียนคือ การให้ความรู้กับน้องนักศึกษาเภสัช และนักศึกษาพยาบาล เพราะมันต้องมีการวัดผลพ่วงเข้าไปด้วย ซึ่งเภสัชกรคนไหนๆ คิดจะสอนขำๆ แต่ไม่รู้เรื่อง น้องๆ ก็คงจะขำไม่ออก ดังนั้นถ้าผู้สอนไม่พร้อมจริง ก็ไม่ควรรับงานนี้มา (เว้นแต่ว่าจำเป็นต้องทำ)

ส่วนการให้ความรู้กับบุคลากรทั้งใน และนอกฝ่าย จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เฉพาะด้านกับบุคลากร ซึ่งมักจะได้ผลน้อย เพราะส่วนใหญ่ไม่มีการวัดผล เป็นการจัดเพื่อให้มีการสอนครบตามเป้าหมายของฝ่ายบุคคล ดังนั้นผมมักจะใช้โอกาสนี้ส่งข้อความที่บุคลากรเหล่านี้ควรทราบผ่านเนื้อหาอีกที

นอกจากการสอนในแบบอาจารย์แล้ว เรายังมีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับน้องนักศึกษาเภสัชฝึกงานโดยเฉพาะนั่นคือ การสอนในฐานะพี่เลี้ยง (preceptor) ซึ่งการสอนจะเป็นแบบเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยพี่เลี้ยงเป็นคนคอยชี้แนะแนวทางให้น้อง แล้วคอยประเมินและแนะนำอยู่เรื่อยๆ ซึ่งการสอนแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่มีความตั้งใจ เพราะถ้าฝ่ายใดไม่ตั้งใจก็จบกัน

สรุปแล้วงานสอนเป็นอีกงานหนึ่งที่ช่วยลดความน่าเบื่อจากงานประจำได้ และถ้าตั้งใจสอนยังส่งผลดีกลับมายังงานประจำได้อีก

Facebook Comments