คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2562

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จึงจะสามารถเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้   1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม15. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข)17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)   ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 025901877 / 025902439  ที่มา – สภาเภสัชกรรม

elixer

22 August, 2019

รายชื่อเภสัชกรที่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบค้นหารายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยค้นจาก ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน หรือเลขที่ใบอนุญาต ในกรณีที่พบการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการกระทำผิด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน กรอกรายละเอียดการร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ และพฤติกรรมที่ผู้ร้องเรียนคิดว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกระทำผิด หรืออาจกระทำผิด ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือส่งมาที่ 📢📢เครือข่ายเภสัชกรพิทักษ์สิทธิ์📢📢 (ในส่วนรายละเอียดผู้ร้องเรียน สภาเภสัชกรรมจะเก็บเป็นความลับ ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘) ที่มา: http://www.pharmacycouncil.org/

elixer

29 May, 2016