จำนวนความต้องการนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ของสถาบัน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

ยกเว้นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องรอประกาศช่วงเดือนเมษายน 2562 ติดตามได้จากเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มา – คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

elixer

7 January, 2019