คะแนน Admissions 58 คณะเภสัชศาสตร์

ขอเกาะกระแส Ad58 โดยการรวบรวมคะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 58 มาให้ดู มหาวิทยาลัย/สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 23001.25 20927.5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 24921.25 20738.75 มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 22285 20642.5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 21100 20470 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21637.5 20173.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 20858.75 20057.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20882.5 20008.8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22624.6 19910 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20748.75 19800 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20957.5 19771.25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20180 19626 มหาวิทยาลัยนเรศวร […]

elixer

6 June, 2015