symbols in Rskine

จากเอนทรี่ My custom notebook (Rskine) จะเห็นว่าระบบที่ผมใช้ในการจัดการ task/event จะมีการใช้สัญลักษณ์วงกลมมาช่วย ซึ่งผมได้เพิ่มเติมมาจากสัญลักษณ์ของ Mike Rohde ที่เค้าเองก็ดัดแปลงมาจากสัญลักษณ์ของ Bill Westerman อีกที โดยความหมายของสัญลักษณ์แต่ละอันมีดังนี้ วงกลมคือ task/event ที่รอการทำ วงกลมที่ทำเครื่องหมายถูกคือ task/event ที่ทำเรียบร้อยแล้ว วงกลมที่ขีดคาด และมีลูกศรต่อท้ายงานคือ task/event ที่เลื่อนออกไป ส่วนขีดคือสิ่งที่ไม่ใช่ task/event แต่เป็นข้อมูลที่เก็บไว้เป็นอ้างอิง วงกลมที่ทำเครื่องหมายกาทบาทคือ task/event ที่ถูกยกเลิก จากการใช้งานในช่วงที่ผ่านมาเกือบ 2 เดือน ผมได้พบว่าสัญลักษณ์แต่ละอันเมื่อมองผ่านๆ แล้ว จะแยกออกจากกันได้ค่อนข้างยาก จึงรู้สึกว่าประโยชน์ของสัญลักษณ์ที่เอาไว้สื่อความหมายนั้นลดลง ผมจึงต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่เป็น dash/plus system ที่ผมจะเขียนถึงในครั้งหน้าครับ

elixer

21 June, 2008