การนำยาติดตัวไปประเทศสวีเดน

คำถาม ผู้ป่วยต้องการนำยาโรคประจำตัวจำนวน 90 เม็ด ติดตัวไปประเทศสวีเดน อยากทราบว่าสามารถนำเข้าประเทศสวีเดนได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการนำเข้าอย่างถูกต้องบ้าง คำตอบ ผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศนอก European Economic Area (EEA) สามารถนำยาโรคประจำตัวของตนเอง ที่ไม่ใช่ยากลุ่ม narcotics ติดตัวเข้าสวีเดนได้ไม่เกินปริมาณสำหรับใช้ 3 เดือน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อมูลโรคประจำตัว รายการข้อมูลยาที่จะนำเข้าสวีเดน โดยระบุรูปแบบ ขนาดยา ความแรง ซึ่งรับรองโดยแพทย์ที่รักษา ยาที่นำมาต้องอยู่ในภาชนะบรรจุเดิม มีฉลากยาที่ระบุชื่อผู้ป่วย และชื่อแพทย์ที่สั่งยา ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้จึงสามารถนำยาจำนวน 90 เม็ด (สำหรับใช้ 3 เดือน) ติดตัวไปยังประเทศสวีเดนได้ โดยให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ และทางห้องยาเตรียมรายการยาพร้อมฉลากยาที่มีชื่อผู้ป่วย และชื่อแพทย์ที่สั่งยา ให้กับผู้ป่วยนำไปใช้ประกอบการนำยาเข้า เอกสารอ้างอิง : Persson P. Medicines [Internet]. [cited 2019 Aug 6]. Available from: https://www.tullverket.se/en/private/travellingtosweden/medicines.4.7df61c5915510cfe9e75b38.html หัวข้อสืบค้น (keywords) : […]

elixer

6 August, 2019