Firefox 3.0.1

บั๊กเล็กๆ หลังจากอัพเดตเป็น ไฟร์ฟ็อกซ์ 3.0.1 สงสัยจะรีบอัพเดตจนทำหน้าเว็บไซต์ผิด update สงสัย browser agent ของ FF3 บน Win2K ของคอมที่ทำงานจะเอ๋อ เพราะกลับมาเปิดหน้า What’s New ที่บ้านก็ขึ้น You’ve been updated to the latest version of Firefox. ตามที่ควรจะเป็นแล้ว

elixer

17 July, 2008