ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis

คำถาม ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis ที่มีอาการ hepatic encephalopathy คือเท่าใด คำตอบ         Lactulose เป็นการรักษาหลักสำหรับ Hepatic encephalopathy โดยทั่วไปจะให้รับประทานครั้งละ 30 – 45 ml จำนวน 2-4 ครั้ง/วัน จนกระทั่งถ่ายอุจจาระเป็นลักษณะ soft stool อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน หลังจากนั้นจึงค่อยปรับขนาดยาทุกๆ 1 – 2 วัน เพื่อให้ถ่ายเป็น soft stool 2 – 3 ครั้ง/วัน [1],[2],[3] เอกสารอ้างอิง : Micromedex Products: Please Login. (2017). Micromedexsolutions.com. Retrieved 9 […]

elixer

9 August, 2019

ขนาดการใช้ Lugol’s Solution

Lugol’s solution เป็นยาที่คิดค้นโดยแพทย์ชาวฝรั่งเศส Jean Lugol เมื่อเกือบ 200 ปีก่อน(1) ในปัจจุบันยังมีที่ใช้อยู่ และเป็นยาที่อยู่ใน WHO List of Essential Medicines โดยข้อบ่งใช้ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรคือ การใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ thyrotoxicosis โดยใช้ก่อนผ่าตัตเพื่อลดเลือดที่มาเลี้ยงต่อมไทรอยด์ ลดการเกิด bleeding ระหว่างผ่าตัด กับภาวะ thyroid storm ขนาดยาที่ใช้ตาม ATA2016 (2) คือ Lugol’s solution (8 mg iodide/drop) 5 – 7 drops (0.25 – 0.35 ml; 40 – 56 mg) ผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ ให้ผู้ป่วยรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วันก่อนทำการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นการใช้ในภาวะ thyroid storm […]

elixer

8 August, 2019

การบริหารยา Tranexamic acid Inj.

คำถาม Tranexamic acid (Transamin) 1 g IV q. 8 hr ต้องบริหาร slow push เป็นเวลา 10 นาที แต่เนื่องจากการบริหารยาแบบนี้ไม่สะดวก ถามว่าสามารถบริหารแบบ IV drip ได้หรือไม่ คำตอบ จากฐานข้อมูล Lexi-Comp และเว็บไซด์ Globalrph ได้แนะนำตรงกันว่า Tranexamic acid  สามารถบริหารได้ทั้ง intravenous injection และ infusion โดยแนะนำให้บริหารในอัตรา 50 mg/min โดยความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถให้ได้คือ 100 mg/mL ซึ่งชนิดของสารน้ำที่แนะนำได้แก่ NSS, 5% glucose, Dextran 40%, Dextran 70% และ Ringer’s solution Tranexamic acid (Transamin) มีความแรง […]

elixer

14 December, 2018