Rational Drug Use

วันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังบรรยายเรื่อง Rational Drug Use หรือ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดย นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้จัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้โรงพยาบาลรัฐทั้งประเทศใช้เป็นแนวทางเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล สรุปได้ประมาณนี้

elixer

19 January, 2012