SD Gundam G Generation Wars (Wii/PS2)

SD Gundam G Generation Wars (Wii/PS2) Release Summer 2009 – 70% completed Source: Famitsu magazine [via SRW Hotnews] มีเนื้อเรื่องถึง Gundam 00 เลย เห็นแล้วอยากเล่นมากมาย อย่างช้าคงไม่เกินสิงหาคมปีนี้สินะ

elixer

30 April, 2009